Sinds een aantal jaren zijn woningcorporaties van verenigingen in stichtingen veranderd. Dat betekent dat huurders geen invloed meer kunnen uitoefenen. Daarom heeft de wetgever huurdersverenigingen verplicht gesteld om de belangen van huurders te waarborgen. Een huurdersvereniging vertegenwoordigt de huurders om zeggenschap te krijgen over de eigen woonsituatie. De huurdersvereniging Zuidwest-Friesland kan middels de overlegwet een dialoog met de verhuurder aangaan zodat die beter het beleid kan afstemmen op de wensen van de huurder. Het omgekeerde geldt ook. De verhuurder kan de wensen peilen van zijn huurders. De verhuurder is verplicht om informatie te verschaffen betreffende beleidsvoornemens die de huurders als groep aangaan. De huurdersvereniging kan vervolgens verzoeken om te overleggen met de verhuurder op het moment dat zij beleidsvoornemens aangepast willen zien.

De huurdersvereniging Zuidwest-Friesland is in 2007 opgericht en is een zelfstandige vereniging waarbij de individuele huurders van de woningcorporatie Wonen Zuidwest Friesland zich kunnen aansluiten. De huurdersvereniging Zuidwest-Friesland is lid van de Nederlandse Woonbond en kan daar terecht voor ondersteuning en advies. Deze bond komt op voor het belang van huurders en behartigt deze belangen bij de landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek. Deze bond heeft zich vooral ingezet voor de totstandkoming van de overlegwet. In de overlegwet zijn de rechten en plichten van de verhuurder ten opzichte van de huurder wettelijk geregeld. Beheersing en toepassing van deze rechten en plichten is niet gemakkelijk en vergt veel arbeid en energie. Mede daarom zijn wij als huurdersvereniging lid geworden van de Nederlandse Woonbond.

Om de huurders effectief te kunnen vertegenwoordigen is het noodzakelijk dat wij duidelijke standpunten innemen en eigen doelen vaststellen in het belang van de huurders. Indien nodig zal hieromtrent een onderzoek worden gehouden, waarmee standpunten en doelstellingen voor de komende periode worden bepaald. De huurdersvereniging Zuidwest-Friesland heeft een samenwerkingsovereenkomst met Wonen Zuidwest Friesland waarin staat dat er regelmatig contact met elkaar is inclusief met de leden van de Raad van Toezicht. In dit overleg wordt o.a. gesproken over de jaarrekening, de begroting, het meerjarenplan, het jaarverslag, de onderhoudsplanning, het verhuurbeleid en andere zaken die wij en Wonen Zuidwest Friesland van belang achten om aan de orde te stellen.