Bestuursleden:

Leendert van Tuinen (voorzitter / Prestatie Afspraken SWF).
Ans Hellemons ( Prestatie Afspraken DFM).
Henk Spijker (penningmeester).
Dini Bangma (notulist en relatiebeheer).
Sake Mollema (bestuurslid – bouwzaken).
Peter van Herp (bestuurslid – bouwzaken en financien).

Komend jaar gaan we bekijken of bij aftreden het bestuur aangevuld dient te worden of dat we vast toewerken naar een gemeenschappelijke basis en samenwerking met huuurdersvereniging Lemsterland.

Secretariaat HV Zuidwest-Friesland

p/a Eigen Haard 3

8561 DW te  BALK

info@hv-zuidwest-friesland.nl
www.hv-zuidwest-friesland.nl
KvKnr: 01129956
Bankreknr: NL42RABO0121064417

BESTUURSVERGADERINGEN  2023

Reguliere bestuursvergadering zijn gepland op de dinsdagen

De jaarlijkse ledenvergadering is gepland op dindag 9 mei 2023 in Balk

Het bestuur staat altijd open voor (schriftelijke) voorstellen waardoor het wonen verbeterd kan worden. Deze voorstellen zullen besproken worden in de bestuursvergaderingen, eventueel met de mogelijkheid van een mondelinge toelichting.

De nieuwe woningwet en werkzaamheden huurdersvereniging  Zuidwest-Friesland.

De nieuwe woningwet  van juli 2015 geeft aan dat huurders nauwer betrokken worden bij het beleid van de verhuurder ( de corporatie). Dit houdt in dat de verantwoordelijkheden voor huurders, ofwel de huurdersvereniging, toenemen. De huurdersvereniging vertegenwoordigt haar leden in en bij het beleid van de verhuurder en de gemeenten. Mede daarom is het van groot belang dat in principe ALLE huurders lid zijn van de huurdersvereniging. Door lid te zijn van de huurdersvereniging kunnen we ons “gezamenlijk” sterk maken voor het betaalbaar en beschikbaar houden van huren en woningen.

Op het volgend blad geven wij een weergave van de werkzaamheden waarbij het bestuur betrokken is en verantwoording voor draagt. Zie voor informatie brochure Woonbond “De nieuwe woningwet”.

Wat doet de huurdersvereniging c.q. wat is de taakstelling na de invoering van de vernieuwde woningwet per juli 2015.

KERNTAAK:  Woningcorporaties keren terug naar hun kerntaak:  het bouwen, verhuren en het beheren  van sociale huurwoningen.

Wij zien hierop toe door te kijken naar:

 • Betaalbaarheid
 • Beschikbaarheid
 • Passend toewijzen.
 • Kwaliteit van wonen.
 • Leefbaarheid.
 • Duurzaamheid.

INVLOED EN INSPRAAK:

 • Betrokken bij begroting en jaarrekening.
 • Huuraanpassingen.
 • Kostenontwikkeling/-beheer.
 • Huisvesting statushouders.
 • Prestatieafspraken

VOLWAARDIG PARTNER BIJ:

 • Prestatieafspraken tussen corporatie, gemeente en huurdersorganisatie.
 • Ontwikkeling  woonvisie tussen corporatie, gemeente en huurdersorganisatie.

INSTEMMINGSRECHT:

 • Bij eventuele fusies.
 • Benoeming lid Raad van Toezicht.

SAMENWERKING:

 • Met collega-huurdersverenigingen  in de gemeenten De Fryske Marren, Sûdwest Fryslân en op provinciaal niveau.